نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

2

نیمی از رمضان گذشت و هنوز تغییری حاصل نشد

امروز اتفاقی شبیه به ضیافت مهرجویی قراره بیفته

بعد از 5 سال هم مدرسه ای ها قراره افطار دوره هم جمع بشیم

  • امیر محسن

1

به نام آنکه لوح و قلم آفرید

  • امیر محسن
  • امیر محسن